RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuje, że:

Administratorem danych osobowych jest Giżyckie Centrum Kultury 11-500 Giżycko, ul Konarskiego 8.

Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury Marta Dąbrowska.

Kontakt do Administratora: tel. + 48 87 428 16 37; adres e-mail: marta.dabrowska@gck.gizycko.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy/transakcji, w czasie przez który możesz wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw, w tym w szczególności ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych.

Każdemu, którego dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawa do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do cofnięcia zgody.

Każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO): ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.